Voorbeelden uit de praktijk

MDV 2007 - 2014

De Maatlat Duurzame Veehouderij blijkt al vanaf de start in 2007 een aantrekkelijk instrument voor ondernemers om in een duurzamere veestal te investeren om daarmee gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen.

Van 2007 tot en met 2013 werden 4.198 stalontwerpcertificaten uitgereikt. Daarvan werden er inmiddels 3.066 omgezet in een definitief stalcertificaat. De (ver)bouw van deze stallen is daarmee daadwerkelijk volgens de vereiste MDV-duurzaamheidscriteria gerealiseerd. Per 31-12-2013 zijn er nog 973 lopende stalontwerpcertificaten. Dit betekent dat 159 (3,8%) van alle afgegeven ontwerpcertificaten in ieder geval niet worden gerealiseerd. Grafiek 1).

Stalcertificaten 2007 - 2013
Van de totaal 3.066 uitgereikte stalcertificaten zijn:

  • 1.423 certificaten voor varkensstallen
  •    892 certificaten voor rundveestallen
  •    751 certificaten voor pluimveestallen (stallen voor leghennen, vleeskuikens, eenden, kalkoenen en konijnen)

In 2011 werden MDV certificatieschema’s gepubliceerd voor de kleinere diersectoren van de MDV. Tot en met 2013 nam een tiental eenden-, kalkoen- en konijnenstallen deel aan de MDV.

2014
Voor de in 2013 gepubliceerde MDV-certificatieschema’s voor melkgeiten en vleesvee zijn nog geen certificaten uitgegeven. Doordat er in 2013 nog geen goedkeuring vanuit Brussel was konden deze sectoren nog niet meedoen met de MIA\Vamil-regeling. In 2014 is er goedkeuring van de Europese Commissie en zijn duurzame melkgeiten- en vleesveestallen opgenomen in de Milieulijst
Ook dit jaar is er weer een herziening van de MDV. Hierbij worden onder andere stakeholders geconsulteerd door middel van een schriftelijke inventarisatie. SMK nodigt via haar haar e-mailservice en andere media geïnteresseerden uit om nieuwe ontwikkelingen te melden en praktijkervaringen te delen met de huidige MDV-certificatieschema’s. In het laatste kwartaal van 2014 vinden hoorzittingen in de vorm van openbare consultatiebijeenkomsten plaats. Het College van Deskundigen MDVA weegt de input van deze bijeenkomsten mee bij het definitief vaststellen van het geactualiseerde certificatieschema MDV.

Terug naar overzicht