Nieuws & Persberichten

Uitnodiging MDV-hoorzittingen. Dinsdag 8 oktober, Nijkerk

Per 1 januari 2020 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 12. Als onderdeel van het herzieningsproces organiseert SMK openbare hoorzittingen. SMK nodigt geïnteresseerden van harte hiervoor uit om reacties te geven op de MDV-conceptcriteria.

De inbreng uit de inspraakrondes wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food dierlijk bij het definitief vaststellen van de MDV-certificatieschema’s.

MDV-hoorzittingen: klimaatlat inclusief energie krijgt speciale aandacht in herziening

Per 1 januari 2020 vinden wijzigingen plaats op het certificatieschema MDV 12. Belangrijke aandachtspunten in de herziening zijn:

  • Aanvullende besluiten uit het afgelopen jaar en praktijkinbreng vanuit de schriftelijke ronde zijn verwerkt in de certificatieschema’s.
  • De Klimaatlat waarin extra maatregelen zijn opgenomen, met als doel de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas) uit de stal te verminderen. Daarnaast zijn bestaande energiemaatregelen geëvalueerd en wordt het ambitieniveau aangepast.
  • Bronmaatregelen voor ammoniakemissiereductie ter verbetering van stalklimaat en daarmee van welzijn en gezondheid van dier en mens.

Datum, locatie, diercategorieën veestallen

Er zijn vier hoorzittingen gepland die plaatsvinden op dinsdag 8 oktober in Vergadercentrum De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

11.00 uur – 12.30 uur    Konijnen en pluimvee (eenden, kalkoenen, leghennen en vleeskuikens)

13.15 uur – 14.45 uur    Melkgeiten en -schapen en melkvee (rund)

14.45 uur – 16.15 uur    Varkens

16.15 uur – 17.00 uur    Vleesvee (rund) en vleeskalveren

Aanmelding

U kunt zich tot woensdag 25 september aanmelden voor één of meerdere hoorzittingen. Gebruik het antwoordformulier of schrijf in per e-mail (smk@smk.nl).

Vanzelfsprekend kunnen ook uw collega’s of andere belangstellenden zich aanmelden voor de hoorzittingen. De betreffende concept-certificatieschema’s en een routebeschrijving worden vooraf toegezonden. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de hoorzitting is er de mogelijkheid om alleen het conceptschema te ontvangen. U kunt hierop dan schriftelijk reageren. Neem voor vragen contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).

De Maatlat Duurzame Veehouderij

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Tevens kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).


Herziening On the way to PlanetProof leghennen

Voorafgaand aan de hoorzitting van de Maatlat Duurzame Veehouderij voor pluimvee is er van 09:30 - 11:00 uur een hoorzitting over On the way to PlanetProof Eieren. Daar wordt het concept certificatieschema voor 2020 besproken. Onderdeel van de herzieningsonderwerpen is de uitfasering van Milieukeur naar On the way to PlanetProof. Ook is er aandacht voor het inzichtelijk maken van de milieubelasting van pluimveevoer via de zogenaamde feedprint.

Terug naar overzicht