Nieuws & Persberichten

Maatlat Duurzame Veehouderij 2020: strengere eisen ammoniak- en fijnstofemissie en extra maatregelen uitstoot broeikasgassen

SMK publiceert het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 13, dat geldig is van 1 januari tot en met 31 december 2020. De gepubliceerde schema’s zijn te raadplegen op de website van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Wijzigingen van MDV12 naar MDV13

 • Tussentijdse wijzigingsbesluiten uit het afgelopen jaar zijn ingevoegd.
 • Een aantal beschrijvingen van maatregelen is aangepast en/of verduidelijkt.
 • Voor een aantal diercategorieën moeten meer punten worden behaald voor het thema Ammoniak.
 • Bij pluimvee wordt de ambitie voor fijnstofreductie verhoogd.
 • In de Klimaatlat zijn extra maatregelen opgenomen, met als doel de uitstoot van broeikasgassen (methaan, lachgas) uit de stal te verminderen. Het betreft maatregelen die uitgevoerd kunnen worden bij drijfmestsystemen.
 • Bij melkvee is het aantal te behalen punten op de Klimaatlat aangepast. Dit komt doordat de puntenwaardering voor het energieverbruik bij een melkput en een melkrobot is gewijzigd; er worden nu aanvullende punten vereist in de Klimaatlat als een melksysteem relatief veel energie verbruikt.
 • Er zijn randvoorwaarden toegevoegd bij maatregelen die een positieve bijdrage leveren op het ene thema en tegelijk een negatieve impact hebben op een ander thema. Bijvoorbeeld bij strooisel in ligboxen, de randvoorwaarde dat brandbare bedding gecombineerd moet worden met een sprinklerinstallatie. Door bij ‘tegenstrijdige’ maatregelen een ‘oplossende’ maatregel als voorwaarde voor puntentoekenning op te nemen wordt een integrale benadering gestimuleerd.

Over de Maatlat Duurzame Veehouderij
Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn en draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij. MDV is ontwikkeld voor stallen voor pluimvee (eenden, leghennen, vleeskalkoenen, vleeskuikens), konijnen, melkgeiten en -schapen, melkvee, varkens, vleeskalveren en vleesvee.

Een MDV-stal voldoet aan strenge duurzaamheidseisen op de thema’s:

 • Ammoniakemissie
 • Bedrijf & omgeving
 • Brandveiligheid
 • Diergezondheid
 • Dierenwelzijn
 • Fijnstof
 • Klimaat

Veestallen die het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij behalen, kunnen deelnemen aan de fiscale regelingen MIA en Vamil. Voor melkveestallen is tevens een koppeling met de Regeling groenprojecten. Ook kan men met een MDV-certificaat in aanmerking komen voor het Borgstellingsfonds (Borgstelling MKB-landbouwkredieten).

Meer informatie
Voor vragen over MDV kunt u contact opnemen met Saskia van Wageningen – Lucardie via:

In de periode van 23 december 2019 tot en met 3 januari 2020 zijn wij beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.

Terug naar overzicht