Nieuws & Persberichten

Ambitieverhoging voor Maatlat Duurzame Veehouderij 2021/22 (MDV14)

SMK publiceert het certificatieschema Maatlat Duurzame Veehouderij versie 14, dat 2 jaar geldig is (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022). De gepubliceerde schema’s voor de diverse diercategorieën zijn te raadplegen op deze website.

Ambitieverhoging van MDV13 naar MDV14

Een Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)-stal is een veestal met een lagere milieubelasting, én met maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn. MDV draagt daardoor bij aan verduurzaming van de veehouderij en is ontwikkeld voor stallen voor pluimvee (eenden, leghennen, vleeskalkoenen, vleeskuikens), konijnen, melkgeiten en -schapen, melkvee, varkens, vleeskalveren en vleesvee.

Bij de periodieke herziening van de MDV-certificatieschema’s onderzoekt SMK of een ambitieverhoging mogelijk is en welke maatregelen kunnen worden toegevoegd. Daarvoor wordt aan het begin van het herzieningstraject een oproep gedaan voor suggesties. Die werden ingebracht door veehouders, overheid, leveranciers en adviseurs. Het College van Deskundigen heeft hierna voorstellen voor wijzigingen opgesteld, die tijdens een openbare hoorzitting werden voorgelegd aan belangstellenden.

Uiteindelijk besloot het College van Deskundigen, op basis van alle inbreng en de reacties op de hoorzitting, tot publicatie van het nieuwe certificatieschema. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen.

Dierenwelzijn

  • Voor een aantal diercategorieën moeten meer punten worden behaald voor dit thema. Dit betreft vleesvarkens, opfok vleeskalveren en afmest vleeskalveren.
  • Er wordt extra gestimuleerd om verrijkingsmaterialen toe te passen die beter aansluiten bij de behoeften van het varken. Hiervoor is de puntentoekenning aangepast. 

Klimaat

  • Bij alle diercategorieën wordt de puntentoekenning voor het energieverbruik van emissiereducerende technieken aangepast. Door deze wijziging is duidelijker wat het relatieve energieverbruik is van de toegepaste techniek; energiezuinige technieken ontvangen ‘bonuspunten’ en technieken die veel energie verbruiken ontvangen ‘maluspunten’. 

Voor melkveestallen zijn de energiemaatregelen herzien, onder andere door:

  • Het verwijderen van de criteria voor een frequentieregelaar op de vacuümpomp en diameter leiding spoelbak, omdat dit gangbare investeringen zijn in nieuwe melkveestallen.
  • Het toevoegen van enkele nieuwe maatregelen. Dit gaat om tijdelijke opslag zonne-energie, bewegend voerhek en energiezuinige melkrobot.
  • Door het verwijderen van criteria en het aanpassen van de bonus/malus punten, kunnen er minder punten behaald worden op de klimaatlat. Het ambitieniveau voor melkveestallen wordt daarvoor deels gecorrigeerd.

Naast de wijzigingen op deze thema’s zijn tussentijdse wijzigingsbesluiten uit het afgelopen jaar ingevoegd. Ook is een aantal beschrijvingen van maatregelen aangepast en/of verduidelijkt.

Meer informatie

Voor vragen over MDV kunt u contact opnemen met Saskia van Wageningen - Lucardie
(070 358 63 00, slucardie@smk.nl).


In de periode van 21 december 2020 tot en met 1 januari 2021 is SMK beperkt bereikbaar. U kunt uw vragen in deze periode per e-mail stellen.

 

 

 

Terug naar overzicht